Zohar's blog

多数组操作,你觉得计算机能不能一目十行?

Algorithmalgorithmmulti arraysarraysarray

双数组多数组操作,往往会让人感到难以下手… 你已经是个成熟的程序员了,脑子要学会可以并发操作

双数组

数组的相同元素

 • 介绍:获取两个数组中相同的元素,初始状态有已排序和未排序两种

 • 实现:

  • 已排序数组:

    public static int[] sameInTwoSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) {
      if (nums1.length == 0 || nums2.length == 0) return new int[0];
      ArrayList<Integer> tmpRes = new ArrayList<>();
      for (int i = 0, j = 0; i < nums1.length && j < nums2.length; i++, j++) {
        if (nums1[i] == nums2[j]) {
          tmpRes.add(nums1[i]);
        } else if (nums1[i] > nums2[j]) {
          i--;
        } else {
          j--;
        }
      }
      int[] res = new int[tmpRes.size()];
      for (int i = 0; i < res.length; i++) {
        res[i] = tmpRes.get(i);
      }
      return res;
    }